ظرفیت این سالن که در انتهای رستوران بین المللی بلوار 126 واقع در طبقه اول هتل طراحی شده است، چهل نفر می باشد. با انتخاب این سالن، رویداد های شغلی و همکاری های خود با شرکت ها و گروه های دیگر را به صورت ویژه برگزار کنید.

ظرفیت صندلی ها
مساحت 40 مترمربع
ابعاد 8 در 5 متر
میزگرد

5

پذیرش

40

چینش کنفرانسی

25

چینش کلاسی

30

چینش U شکل

20

چینش سینمایی

50