تجهیزات مدرن، تکنولوژی استثنایی و دکوراسیون ویژه ای که برای این سالن در نظر گرفته شده است.ظرفیت این سالن صد مهمان می باشد. با انتخاب این سالن، رویداد های شغلی و همکاری های خود با شرکت ها و گروه های دیگر را به صورت ویژه برگزار کنید.

تعداد صندلی ها
مساحت 253 مترمربع
ابعاد 23 در 11 متر
تعداد میز گرد 11
پذیرش 100
چینش کنفرانسی 60
چینش کلاسی 100
چینش U شکل 60
چینش سینمایی 150