اتاق VIP خلیج فارس با فضایی مناسب و درخور، جهت برگزاری مراسم ویژه درنظر گرفته شده است.

تعداد صندلی ها
مساحت 56 مترمربع
ابعاد 8 در 7 متر
تعداد میزگرد 5
پذیرش 40
چینش کنفرانس 25
چینش آموزش 30
چینش U شکل 27
چینش سینمایی 55