تعداد صندلی ها:
مساحت 147 مترمربع
ابعاد 21 در 7 متر
تعداد میزگرد 15
پذیرش 100
چینش کنفرانسی 90
چینش کلاسی 90
چینش U شکل 55
چینش سینمایی 120