تعداد صندلی ها:
مساحت 912 مترمربع
ابعاد 38 در 24 متر
تعداد میز گرد 48
پذیرش 400
چینش کنفرانسی 220
چینش کلاسی 400
چینش U شکل 150
چینش سینمایی 800